Legal information

Strand Kapitalförvaltning AB (Strand), org no 556345-2266, står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder:

  • Diskretionär portföljförvaltning av investeringsportföljer
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Tillstånd till fondverksamheten enligt LAIF (Lag om alternativa investeringsfonder)
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Revisor: KPMG AB
Funktionen för internrevision: Auktoriserad revisor Leif Lüsch på Lüsch & Co Revision AB
Funktionen för regelefterlevnad: Harvest Advokatbyrå AB, Björn Wendleby
Riskansvarig: David Lindström
Klagomålsansvarig: Marie Anckarman, VD

Ägare

Bolaget ägs till 52,40 % av bolagets anställda. Därefter är Westindia AB (familjen Salén) största ägare med 29,53 %. Familjen Möller äger totalt 14,79%.

Information om bästa möjliga resultat vid placering av order

Strand ska vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för portföljtransaktioner som bolaget genomför för de diskretionära kunderna samt fonderna. De faktorer som normalt beaktas för att uppnå bästa möjliga resultat är pris, kostnad, snabbhet för utförande och avveckling, storlek, art och andra för kunden väsentliga förhållanden. Olika faktorer kan variera i betydelse för olika typer av transaktioner. Normalt ska bästa orderutförande bedömas med hänsyn till priset på det finansiella instrumentet och transaktionskostnaderna, där priset är överordnat transaktionskostnaderna.

Strand har detaljerade riktlinjer beträffande bästa möjliga resultat vid placering av ordet. Dessa riktlinjer lämnas ut vid förfrågan.

Information om strategier för utövande av rösträtter

Av Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår att bolaget är skyldiga att ha riktlinjer och beskriva strategier för utövande av rösträtt.

Eftersom rösträtter enbart ska användas till förmån för fonderna och fondandelsägarna ska målet med att utöva ägarinflytande alltid vara att uppnå bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas mål och riktlinjer för investeringar. Den grundläggande strategin är att rösträtter i normalfallet endast ska användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

Då Strand är begränsat i storlek och i normalfallet inte har för avsikt att använda ägandet för att påverka bolagen använder Strand inte rösträtter i verksamheten.

En sammanfattande beskrivning rörande dessa strategier samt uppgifter om de åtgärder som vidtagits i enlighet med strategierna lämnas ut vid förfrågan.

Incitament

Strand får i samband med förvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar.

Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på förvaltningen samt inte hindra Bolaget från att agera i andelsägarnas eller de diskretionära kundernas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Strand betalar eller tar emot. Informationen lämnas kostnadsfritt på begäran.

Extern analys och analystjänster
Förvaltningen använder extern analys och analystjänster som en del av investeringsprocessen. Samtliga analyskostnader för både diskretionär- och fondförvaltning bekostas av Strand. Analyskostnaden belastar således inte andelsägare i fonderna – eller diskretionära kunder på kapitalförvaltningen.

Fondverksamheten
Strand erhåller ersättning från fonderna för att hantera förvaltning, administration, revision, för dess kostnad avseende förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

Diskretionär förvaltning
Strand erhåller en ersättning för diskretionärt förvaltade uppdrag i form av förvaltningsarvode enligt avtal. Denna ersättning beräknas antingen med en procentsats på portföljens genomsnittliga värde eller som en fast årlig ersättning. Det förekommer även en performance baserad ersättning. Vi har ingen del i andra intäkter än det egna förvaltningsarvodet. All form av rabatt återbetalas oavkortat till våra kunder. Detta innebär att vi varken har intäkter från transaktioner eller provisioner. Istället bygger vår avgiftsmodell på förvaltningens resultat. Går det bra för våra kunder så går det bra för oss.

Ersättning till distributörer
Strand har ingått avtal med distributörer (banker, försäkringsförmedlare, värdepappersbolag) som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode fondbolaget uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar. Denna typ av ersättning betalas av Bolaget och inte av fonderna och belastar således inte fonderna eller fondandelsägarna. Strand är av uppfattningen att de tjänster som distributörerna utför är till nytta för fonderna och fondandelsägarna då de bidrar till att fonderna finns lättillgängliga för kunden samt att det förvaltade kapitalet i fonderna kan hållas på ändamålsenlig nivå.

Principer och riktlinjer för aktieägarengagemang

Strand ska anta principer för sitt aktieägarengagemang avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. Kraven avser endast förvaltningen av Bolagets ”egna” fonder, för närvarande specialfonderna Strand Förmögenhetsfond och Strand Småbolagsfond. Läs mer i bifogat dokument: Principer och riktlinjer för aktieägarengagemang etc

Information om ersättningssystem

Bolagets styrelse har i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) antagit en ersättningspolicy som har till syfte att motverka ett överdrivet risktagande. Utgångspunkten för ersättningsmodellen i Strand är att den ska främja en sund och effektiv riskhantering.

Strands ersättningssystem ska vara i linje med bolagets affärsstrategi och de förvaltade fonderna, fondandelsägarna samt andra kunders mål, värderingar och långsiktiga intressen.

Fast ersättning är sådan ersättning som är bestämd på förhand till belopp eller storlek. Basen i ersättningsmodellen ska utgöras av fast månadslön. Den fasta ersättningen ska vara marknadsmässig och sättas individuellt med en tydlig koppling till de anställdas arbete och prestation.

Rörlig ersättning är sådan ersättning som inte är bestämd på förhand till belopp eller storlek. Istället för rörlig ersättning strävar Strand mot att samtliga anställda skall vara aktieägare i bolaget.

Information om ersättningar lämnas ut vid förfrågan.

Information om etiska riktlinjer

Styrelsen i Strand har arbetat fram etiska riktlinjer för verksamheten. Syftet med riktlinjerna är att verka för att en sund verksamhet främjas och att allmänhetens förtroende för den finansiella marknaden upprätthålls. Bolaget och dess medarbetare skall stå för hög kvalité och långsiktigt agerande. Bolaget skall iaktta god affärssed och kundintressen skall behandlas rättvist och konsekvent.

Dessa riktlinjer lämnas ut vid förfrågan.

Information om dataskyddslagen GDPR

Dataskyddslagen GDPR börjar att gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och vi har förberett oss väl så att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Ni kan när som helst meddela oss om ni inte vill ha era personuppgifter registrerade hos oss eller avsluta prenumeration på utskick.

Läs mer i bifogat dokument:  Strand Kapitalförvaltning AB – Integritetspolicy januari 2019

 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.