Ansvarsfulla investeringar

Vi på Strand Kapitalförvaltning vill i vårt åtagande gentemot våra kunder och andelsägare agera som ansvarfulla investerare och bidra till hållbar utveckling. Detta gör vi genom att i vår förvaltning aktivt arbeta med etiska investeringar.

Vi identifierar våra investeringar utifrån olika lönsamhetskriterier såsom framtida vinsttillväxt, bolagskvalitet, ledning och kassaflöden. Därefter gör vi en intern genomgång för att se om det är några av investeringarna som inte lever upp till våra kriterier för ansvarsfulla investeringar.
Alla företag som vi investerar i analyseras regelbundet i syfte att identifiera de bolag som inte uppfyller internationella normer för att klassificeras som etiska investeringar. Företaget kan även analyseras utifrån kundspecifika kriterier. Detta genomförs dels som en integrerad del av vår Investeringsprocess och dels med hjälp av oberoende experter inom ansvarsfulla investeringar.

För att kvalitetssäkra vår förvaltning har vi anlitat en extern aktör, Sustainalytics. Sustainalytics använder ett metodverktyg, The Global Standards Screening (GSS), som bland annat tillämpar internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNGC) liksom FN:s principer för företagande och mänskliga rättigheter (UNGPs). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. För mer information om Sustainalytics arbete se www.sustainalytics.com.

Sustainalytics genomför kontinuerligt en screening av våra fonders innehav samt i den diskretionära förvaltningen vår Stiftelseportfölj för att säkerställa att inte någon av våra investeringar i dessa portföljer strider mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter.
Strand erhåller efter varje genomförd screening en skriftlig rapport. Om ett innehav upptäcks i Sustainalytics screening utvärderar Strand bolaget ytterligare en gång för att avgöra om det verkligen kan anses uppfylla de krav på etik och moral som vi efterfrågar. Strand kan behålla innehavet och ta en dialog med företaget angående förbättringsåtgärder alternativt utesluta det från våra portföljer.

Vi anpassar vår förvaltning efter våra kunders önskemål vilket innebär att vi, under vissa omständigheter, kan komma att ha striktare/något mindre strikta placeringsinstruktioner för vissa kunder än de som beskrivs ovan.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.