Ansvarsfulla investeringar

Vi på Strand Kapitalförvaltning vill i vårt åtagande gentemot våra kunder och andelsägare agera som ansvarfulla investerare och bidra till hållbar utveckling. Detta gör vi genom att i vår förvaltning aktivt arbeta med etiska investeringar.

Vi identifierar våra investeringar utifrån olika lönsamhetskriterier såsom framtida vinsttillväxt, bolagskvalitet, ledning och kassaflöden. Därefter gör vi en intern genomgång för att se om det är några av investeringarna som inte lever upp till våra kriterier för ansvarsfulla investeringar.
Alla företag som vi investerar i analyseras regelbundet i syfte att identifiera de bolag som inte uppfyller internationella normer för att klassificeras som etiska investeringar. Företaget kan även analyseras utifrån kundspecifika kriterier. Detta genomförs dels som en integrerad del av vår Investeringsprocess och dels med hjälp av oberoende experter inom ansvarsfulla investeringar.

För att kvalitetssäkra vår förvaltning har vi anlitat en extern aktör, Sustainalytics. Sustainalytics använder ett metodverktyg, The Global Standards Screening (GSS), som bland annat tillämpar internationella ramverk såsom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNGC) liksom FN:s principer för företagande och mänskliga rättigheter (UNGPs). Dessa ramverk baseras i sin tur på internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. För mer information om Sustainalytics arbete se www.sustainalytics.com.

Sustainalytics genomför kontinuerligt en screening av våra fonders innehav samt i den diskretionära förvaltningen vår Stiftelseportfölj för att säkerställa att inte någon av våra investeringar i dessa portföljer strider mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter.
Strand erhåller efter varje genomförd screening en skriftlig rapport. Om ett innehav upptäcks i Sustainalytics screening utvärderar Strand bolaget ytterligare en gång för att avgöra om det verkligen kan anses uppfylla de krav på etik och moral som vi efterfrågar. Strand kan behålla innehavet och ta en dialog med företaget angående förbättringsåtgärder alternativt utesluta det från våra portföljer.

Vi anpassar vår förvaltning efter våra kunders önskemål vilket innebär att vi, under vissa omständigheter, kan komma att ha striktare/något mindre strikta placeringsinstruktioner för vissa kunder än de som beskrivs ovan.

 

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Bolaget har antagit en gemensam policy för integrering av hållbarhetsrisker/Due diligence-policy där bolaget anger hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslutsprocessen. Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess både för de fonder bolaget förvaltar och i den diskretionära portföljförvaltning som tillhandahålls, liksom i den investeringsrådgivning som bolaget lämnar. I begreppet hållbarhetsrisk väger bolaget in risker som är identifierade och relaterade till miljö och klimat, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, mångfald och jämställdhet samt transparens. I bolagets policy identifierar bolaget hållbarhetsrisker utifrån World Economic Forums Globala riskrapporter för åren 2020 och 2021.

 

Due diligence-policy

I bolagets gemensamma policy för integrering av hållbarhetsrisker/ Due diligence-policy beskriver bolaget även hur bolaget beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut och i sin investeringsrådgivning. Bolaget har identifierat relevanta områden där negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kan förekomma och beskriver i sin policy hur bolaget prioriterar mellan olika negativa konsekvenser. Bolaget anger även vilka åtgärder som bolaget vidtar för att säkerställa att negativa konsekvenser för hållbarhet beaktas i investeringsbesluten och i investeringsrådgivningen. Som en del i bolagets arbete väljs särskilda verksamheter bort som till sin natur bedöms ha negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Följande huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer har bolaget för närvarande identifierat:

Miljörelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 • Höga växthusgasutsläpp
 • Hög energiförbrukning från ej förnyelsebar energi
 • Skador för biologisk mångfald
 • Hög vattenförbrukning
 • Stora avfall

Sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

 • Avsaknad av erkännande av ILO om arbetstagares rättigheter
 • Könsdiskriminerande löner
 • Barnarbete

Negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och bekämpning av antikorruption och mutor

 • Avsaknad av policy för mänskliga rättigheter
 • Avsaknad av åtagande att följa FN:s principer om mänskliga rättigheter
 • Avsaknad av policy för antikorruption och mutor

Bolaget vidtar åtgärder för att säkerställa att bolaget inte medverkar till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut och i sin investeringsrådgivning. Bolagets förvaltare och analytiker träffar kontinuerligt företagsledningar och har en god möjlighet att diskutera samt följa upp bolagens hållbarhetsarbeten. Bolaget utövar även i vissa fall påverkansarbete genom att engagera sig i de investeringsobjekt som Bolaget investerar i inom ramen för portföljförvaltningen, eller som förvaltas i fonderna. Som en del av det arbetet söker bolaget i vissa fall påverka investeringsobjekten i frågor om mänskliga rättigheter, samt klimat och miljö. Bolaget har även antagit en särskild policy för aktieägararrangemang där bolaget anger att påverkansarbete kan bedrivas även i frågor som rör miljö, sociala, och styrningsrelaterade frågor.

Som en del i bolagets beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer följer bolaget internationella uppförandekoder såsom de tio principerna i FN Global Compact och FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

 

Ersättningspolicyns förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med Bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Syftet med bolagets ersättningspolicy är att motverka ett risktagande som inte är förenligt med fondernas eller portföljernas riskprofil, fondbestämmelser eller portföljavtal och andelsägarnas gemensamma intresse, eller kundernas bästa intresse. Bolagets ersättningsstruktur uppmuntrar inte till överdrivet risktagande, inte heller när det gäller hållbarhetsrisker. Anställda ska inte vid utförandet av arbetsuppgifter kunna ta överdriven risk eller kunna bortse ifrån identifierade hållbarhetsrisker. De som bedöms kunna ta risker i relation till bolagets Policy för integrering av hållbarhetsrisker/Due diligence-policy är bolagets förvaltare, vilka inte är föremål för rörlig ersättning. Efterlevnad av bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker/Due diligence-policy utgör en parameter vid beslut om fast ersättning.

 

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.