Marie Anckarman

Marie ansvarar i sin roll som VD på Strand för att bolaget fullgör de skyldigheter som ligger inom ramen för den verkställande direktörens uppgifter enligt lag och andra författningar samt efterlever de riktlinjer och anvisningar som styrelsen har beslutat.

Ansvaret omfattar de kort- och långsiktiga mål som styrelsen fastställer i strategiska planer, budgetramar eller på annat sätt. I Maries arbete ingår även att upprätta verksamhetens budget, sköta finansiell rapportering samt hålla kontakt med bland annat myndigheter, revisorer och Compliance.

Marie är civilekonom med revisors bakgrund och har arbetat i eller med inriktning mot finansmarknaden sedan 1997. Tidigare har Marie bland annat arbetat som Controller på Aragon Kapitalförvaltning och Fonder samt med kapitaltäckningsfrågor på Aragon Fondkommission. Närmast kommer Marie från befattningen som internrevisionschef på Kaupthing Bank Sverige AB. Marie har arbetat på Strand sedan 2006 och är licensierad av SwedSec.